Rädda Sveriges sydligaste vildmark

Debatt
PUBLICERAD:
Unden, vid Halleruds sund.
Foto: Jenny Allvin
Nu ligger upplevelserna av ett orört Unden i Töreboda kommuns händer.

Detta inlägg är en vädjan att betänka det stora beslut som rör sjön Unden med omgivningar och det rika natur- och fågelområde som idag ligger inbäddat i Töreboda kommuns bakgård!

Få vet om storleken på den nya vindkraftspark som Rabbalshede Kraft AB nu ansökt om i sommar till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den nya parkens höjder ligger på hela 240 meter fördelat på tio verk och kommer blinka dag som natt med vitt kraftfullt sken. Den ansökta parken är högre än den numer omdiskuterade vindkraftsparken i Lyrestad och kommer att synas milsvida omkring till och med ända upp i Tivedens Nationalpark!

Bolagets tidigare ansökan som löpt ut skiljer sig en hel del från denna nya park som vindkraftsbolaget vill bygga vid Fägremo, som ligger i direkt anslutning till sjön Undens nordvästra strand.

Detta inlägg handlar om olämpligheten av placeringen av verken och inget annat, hur viktig än diskussionen är om omställningen till förnyelsebar energi.

Ett stort frågetecken är hur detta område ens kunde bli utvalt en gång i tiden som lämpligt för vindkraft. Men Töreboda kommuns vindkraftsplan befinner sig nu under revision. Inom snar framtid skulle detta kunna ge helt andra beslut om vindkraft i detta område!

Unden med omgivningar är utpekade i miljöbalken som riksintresse för natur- och kulturvård samt riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Idag är också Tiveden en växande turistmagnet som är i stort behov av fler besöksvänliga områden med möjligheter till upplevelser av lugn, tystnad och orördhet. Nationalparken hade i juli en 46 procentig ökning av besökare. Hela 150 000 besökare beräknas ska ha besökt parken i slutet av säsongen! Dessa besökare behöver någonstans att bo och ”turista” även i närliggande områden. Det vore förödande för den nu påbörjade ekoturismutvecklingen runt hela sjön Unden om denna gigantiska park byggdes. Den positiva utvecklingen runt Unden borde samtliga kommuner runt sjön vara rädda om! Det finns boende och nyinflyttade som har många idéer att gynna och måna om området, även i Töreboda kommuns del mot sjön!

Den stillhet och ro som efterfrågas i allt ökande grad av både lokalboende och turister uppnås inte om besökarna möts av ett ständigt vitt blixtrande pärlband från superhöga vindkraftverk längs med Undens nordvästra strand. Dessutom kanske potentiella entreprenörer väljer andra platser att bosätta sig på. I skymning, gryning och mörker kommer ljusföroreningen att bli extra märkbar och störande. De vackra solnedgångarna över sjön och månens tysta spegling i vattnet kommer att vara ett minne blott.

Något annat som är oroväckande är att ljudet från verken över och ute på sjön inte är klarlagt i ansökan och att de högre verken kommer avge långt mer lågfrekvent ljud! Den förhärskande vindriktningen är västlig, vilket medför att ljudet från verken kommer att förflyttas ut över Unden och mot dess östra strand. Rabbalshede medger också att ljudet, inklusive lågfrekvent ljud och infraljud kan komma att orsaka störningseffekter!

Men eftersom det inte finns någon etablerad forskning från parker med dessa höga verk så kan myndigheterna låta det bero. Det är ganska horribelt att framtiden ska få påvisa eventuella störningar i vår livsmiljö och påverkan på vår hälsa.

Eftersom Unden är en källsjö trivs rödingen där. Vad vet vi idag om hur känsliga fiskar som abborre och röding reagerar på störningarna från dessa högre verk? Den pågående forskning som bedrivs verkar oroväckande peka på att just rödingens lek kan komma vara i fara!

När det gäller fågel och fladdermusinventeringar står det däremot klart att utredningarna i ansökan är mycket bristfälliga. Utöver detta har Rabbalshede själva funnit att det i Fägremo finns flera tjäderspelsplatser och i norra delen av Unden finns häckande storlom. Iakttagelser av havsörn, nattskärra samt ovanliga fladdermussorter har också gjorts i det aktuella området. Endast en procent av tjäderpopulationen finns i Västra Götalands län och arten finns med på den s.k. röda listan i EU:s skyddslagstiftning för fåglar. Tjädern är en klumpig flygare och har svårt att manövrera snabbt bland vindkraftverk. Enligt forskning drabbas tjädern hårt vid etableringar av vindkraftparker. I Fägremo har tjäderpopulationen dessutom ökat under senare år!

Vi uppmanar slutligen politikerna i Töreboda kommun att ta hänsyn till de närboende OCH till hur grannliggande kommuner blir berörda av denna vindkraftspark och att inte låta detta ansvar ligga på den egna Länsstyrelsen. Problemet är och förblir placeringen av den 240 m höga vindkraftsparken. Detta ställer höga krav på alla instanser då ansvaret för Unden och bygdens framtid vilar på och delas av ett flertal kommuner samt av två olika Länsstyrelser.

Sammantaget är det nu vi har chansen att rädda detta område med dess fauna och artrikedom! Den 4 september ska kommunstyrelsen i Töreboda kommun rösta om huruvida kommunen ska tillstyrka ansökan eller inte. Ett veto från Töreboda kommun kan rädda och samtidigt ta till vara på den gemensamma bygdens utvecklingsmöjligheter i det unika oexploaterade Undenområdet, som kallas Sveriges sydligaste vildmark.

Jeanette Håkansson och Amie Dahlqvist för gruppen

Bevara Undens unika Landskapsbild

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.