Riksdagsledamöter måste ta ansvar för energieffektiviseringen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson / TT
Det är positivt att Sveriges första klimathandlingsplan har ansatsen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden. Tyvärr missar man energi¬effektiviseringens centrala roll för att klara klimatkrisen, vilket bör lyftas in i handlingsplanen, skriver företrädare för Swedisol och Energieffektiviserings¬företagen.

Den 17 december presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan, som ska ta ett helhetsgrepp om svensk klimatpolitik. På DN Debatt berättade Isabella Lövin (MP) och Ibrahim Baylan (S) om den övergripande ansatsen att integrera klimatet i alla relevanta politikområden.

Men planen som presenteras missar energieffektiviseringens centrala roll. För att Västra Götaland och Sverige ska klara klimatmålen krävs det att alla resurser används effektivt. Då är ökad energieffektivisering en hörnpelare. Energieffektivisering nämns förvisso i allmänna ordalag i planen men utan den konkretisering som behövs.

Sektorn bostäder och service står i dag för 40 procent av Sveriges totala energianvändning, och energianvändningen i Västra Götalands bostadsbestånd uppgick under 2017 till 12 terawattimmar. Om Sverige ska ha en chans att klara klimatomställningen behöver mycket av den energin frigöras och användas i transport- och industrisektorn, vilket kräver energieffektiviserande renoveringar av befintliga byggnader.

Vår bedömning är att sektorn bostäder och service måste minska den absoluta energianvändningen med hela 50 procent till 2045. För till exempel Västra Götalands bostäder motsvarar detta 6 terawattimmar eller 24 000 villors årliga energianvändning.

Ju mindre energibehovet är desto lättare kommer det vara att möta upp med förnybara energikällor och fasa ut fossila bränslen. Därför bör Västra Götalands riksdagsledamöter arbeta för att den klimatpolitiska handlingsplanen kompletteras med följande åtgärder:

• Inrätta en funktion för samordning av energieffektivisering som säkerställer att energieffektivisering beaktas inom alla samhällssektorer. Frågan är i dag utspridd på flera olika departement och myndigheter vilket fördröjer viktiga åtgärder.

• Utreda ett nytt mål för energieffektivisering. Dagens mål är alltför lågt satt i förhållande till den potential som finns och kommer inte att säkerställa ett resurseffektivt samhälle.

• Se över befintliga styrmedel för energieffektivisering med fokus på hur befintliga byggnader och verksamheter ska kunna minska sin energianvändning för att frigöra energi till andra sektorer som industri- och transportsektorn.

Mats Björs, vd, Swedisol

Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen

Thomas Sunden, ordförande, Energieffektiviseringsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.