Sverige kan inte leva på skogsreservat

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den svenska skogen är en förutsättning för vårt välstånd och ger oss stora exportintäkter. Sveriges skogar ägs i huvudsak av mindre skogsägare som skött sina skogar mycket bra i generationer, det har gett oss både ökad skogsråvara och hög biologisk mångfald. Det man äger vårdar man.

Regeringens äganderättsutredning var ett stort fiasko och ska placeras i papperskorgen. En ny äganderättsutredning bör tillsättas omgående, med tydliga direktiv om att stärka äganderätten.

Sverige kan inte öka sin skogsreservatsyta, Sverige behöver istället mer skogsproduktion. Istället för att öka reservatsytan så måste Sverige börja sköta sina redan befintliga reservat. Vill man ändå införa nya reservatsytor så bör man ompröva andra reservatsytors möjlighet att då istället återgå till normal produktionsskog. Därmed sätter vi stopp för ökade skogsreservatsytor.

Men även skötseln av befintliga reservat behöver ses över, kostnaderna och byråkratin runt skötsel av skogsreservaten måste både minska och effektiviseras. Att staten övertar ansvaret för värdefulla skogsområden och sen missköter dem är ju inte acceptabelt. Efter att en skötselplan har tagits fram för reservatet kan skötseln effektivt överlåtas till ett rationellt skogsbolag. Statliga Sveaskog skulle också kunna få ett uppdrag att ta hand om skötseln av våra skogsreservat? Detta skulle då också kunna innebära att vi helt tar bort tillsyn och skötseln av skogsreservaten från länsstyrelserna och lägger över skötselansvaret på t.ex. Sveaskog och tillsynen på t.ex. Skogsstyrelsen. Det är ju mer rimligt att en befintlig skogsmyndighet sköter tillsynen än landets länsstyrelser.

Sverige är idag ett av de länder som har mest reservatsyta i EU. Sverige kan inte leva på reservat och skyddade skogar, vi måste istället se över hur vi kan öka skogsproduktionen i Sverige. Äganderätten måste stärkas och skogarna ska räcka till både virke, massa, uppvärmning, bränsle men också nya produkter som nu framställs ur skogsråvara. Skogen ska också hjälpa oss att klara den gröna omställningen, då kan vi inte öka reservatsytan mer. Sveriges riksdag måste nu sätta ner foten, skogsreservatsytan kan inte fortsätta att öka.

Skogsindustrier larmar om att vi kan få brist på skogsråvara i Sverige och det hämmar investeringsviljan, detta måste vi ta på stort allvar och vi måste se till att säkra en hög skogsproduktion för att klara av landets intäkter, tillväxt och jobb, välfärd och den gröna omställningen. Vi kan inte omvandla våra skogar till reservat och tro vi kan leva på denna museiverksamhet. Vi har redan tillräckligt med skyddade skogsytor, det är dags att Sverige istället sköter om befintliga reservat.

Därför behöver Sverige genomföra dessa konkreta förslag: tillsätt en NY äganderättsutredning omgående med uppdraget att kraftfullt stärka äganderätten. Stopp för ökade reservatsytor i Sverige. Om nya reservat ska bildas måste man ompröva motsvarande yta hos gamla reservatsytor för att totalytan inte ska få öka. Rationalisera, effektivisera och avbyråkratisera skötseln och tillsynen av landets skogsreservat.

Sten Bergheden (M)

Riksdagsledamot Skaraborg och skogsägare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.