Bevara Ladukärrskogen!

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Gorm Kallestad
”När staden förtätas ska viktiga grönområden bevaras och återhämtningsförmågan beaktas. Ny grönstruktur bör även tillkomma och utvecklas i samband med att staden växer”, citat ur Översiktsplan 2030.

Ladukärrskogen mellan Ladukärr och Marieforsleden har betydligt högre naturvärden än skogar som ”driftas” med konventionellt skogsbruk (dvs kalhyggen och monokultur) som till exempel tillämpas på Snapenskogen! Därför är det viktigt att bevara och utveckla dessa områden som fortfarande har några kvalitéer kvar. Ladukärrskogen är nu är hotad genom kommunens detaljplaneförslag som gör det fritt fram för etablering av handelslador, parkeringar och idrottsanläggningar!

Alla kan yttra sig över förändringsförslaget fram till och med måndagen 19 juli 2021. Ändringen av detaljplanen finns för granskning på stadshuset eller på hemsidan: www.mariestad.se/ladukärr2:1.

Bakgrund: Under detaljplanens samrådsskede förra året kom det in många synpunkter från allmänheten och kommunen har nu justerat planen på vissa punkter, främst;

• Markanvändningen ”Industri” har utgått, nu handlar det istället om handel och idrottsanläggningar

• Planområdet har minskats något i söder

• Avgränsningen av kvartersmark mot bebyggelsen i Ladukärr har ändrats något, så att zonen med tätortsnära naturmark nu blir 94 m i norr och 154 m i söder.

Den kvarvarande zonen av natur mellan bostadsområdet och planområdet är alldeles för smal för att fungera som ett attraktivt grönområde. För att få en uppfattning om avstånd kan ”skogsstripan” mellan Madlyckan/ Högelid och Sjölyckan nämnas; den är ca 200 m bred och den upplevs som mycket smal, särskilt om den också skulle fungera som ett grönstråk med stigar! Självfallet måste hela Ladukärrskogen sparas.

En annan sak som är mycket bekymmersam är att man inte tagit hänsyn till den varierade topografin i området. Hur ska en eventuell exploatering kunna anpassas till den befintliga miljön? Vi ser ju nu hur det går till utmed E20 vid Sandbäcken; här är det kalhuggning och plansprängning som gäller, precis som tidigare vid Sjölyckan!

I detaljplanearbetet har kommunen låtit göra en del undersökningar som naturinventering, olägenheter från soptippen, buller och så vidare. Som väntat har man kommit fram till att alla olämpor håller sig inom gränsvärdena och naturinventeringen visar på att naturvärdena inte är så stora… (För att uppnå de högsta värdena så måste området vara i stil med Österplana hed eller Tiveden!).

Visst finns det naturvärden i Ladukärrskogen! Den är oerhört varierad med olika vegetationstyper, barrskog med inslag av olika lövträd som ek och rönn, så finns delar med asp och björk och även tall och brakved, hasselbuskar osv. Det finns rikligt med blåbärsris och lingon; örter som linnea och liljekonvalj och dessa finner man garanterat inte i de kommersiella skogarna, för dessa växter kräver uppvuxen skog. Terrängen är mycket varierad med stora klippblock och branter och även små kärr. På höstarna kan man plocka svamp.

Här syns också spår av barns lek, kojbyggen osv. Fågellivet är relativt rikt.

Människans hänsynslösa framfart på jorden med förstöring av livsmiljöer för växter och djur har gjort att många arter blivit ”rödlistade”. Flera av de fågelarter som observerats i Ladukärrskogen är sådana arter som tidigare varit mycket vanliga, men som de senaste åren minskat så mycket att de nu finns med i Artdatabankens rödlista. Här i skogen har bland annat tornseglare, svartvit flugsnappare, grönsångare och ärtsångare observerats.

Vi måste stoppa denna galenskap – Vad tillför dessa anläggningar Mariestad idag och imorgon? – Vad blir konsekvenserna av denna förlust av livsmiljöer i det långa loppet? Hur ska framtida generationer kunna utveckla ett sunt förhållande till naturen om de under sin uppväxt bara ser monokulturella skogsplanteringar?

Uppmaning!

Utnyttja dina medborgerliga rättigheter – protestera!

Viktigt är dock kommunens deadline: synpunkterna skall ha inkommit till kommunen senast måndagen den 19 juli 2021.

Det finns också en facebookgrupp som heter ”Bevara Ladukärrskogen i Mariestad”, gå gärna med i den!

Ada Arenander, Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.