Övertro på vindkraft åsidosätter både förnuft och demokrati

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Miljö- och klimatminister Per Bolund och Regeringens särskilda utredare Lise Nordin, båda från Miljöpartiet, vill ta bort det kommunala vetot för att kunna exploatera landsbygden och kustlinjer med 200-300 m höga vindkraftverk. Beslutet kan komma att fattas snart för att underlätta exploateringen av våra skogar, slätter, kuster och fjäll.

Jag kan bara vädja till er att börja bevaka, beskriva och släppa fram kritik i frågan innan det är för sent att rädda våra landskap, skogar, kustlinjer och vår elförsörjning.

Tillståndsprocessen har under alla år varit undermålig och inställd på att tillåta byggnation. De myndigheter som är satta att bedöma, tillstyrka eller avslå en ansökan om att få uppföra vindkraftverk, har verkat genomsyrade av politiska och personliga ställningstaganden - en tro att vindkraften kan rädda vår elförsörjning och klimatet. Det är övertron på vindkraft som gör att alla lagar, regler och förnuft åsidosätts och, att inlämnade handlingar inte granskas av ovannämnda myndigheter trots att de som överklagar besluten påtalar allvarliga och enkelt påvisade fel i t.ex konsekvensanalyser.

Nu är risken att tillståndsprocessen blir ännu mer rättsosäker eller till och med upphör och gör oss alla helt rättslösa. Detta kan drabba vem som helst och det är viktigt att dagspressen och övrig media uppmärksammar det som håller på att ske och informerar läsarna. Det är en allvarlig situation, ett hot mot demokratin och lagstadgad rätt.

Alla som bor på landsbygden eller i kustmiljöer riskerar nu att de, och deras förtroendevalda, förlorar vetorätten och att man därmed, mot allas vilja, kan uppföra vindindustriområden i princip var som helst. Dessa industriområden är ofta finansierade av och ägda av utländska investerare, bland annat Kina och Tyskland, där vinsterna hamnar.

Trots att vi subventionerar vindkraften kommer inte elen att gå till de svenska hushållen, den är redan såld via PPA- avtal och belastar vår reglerbara elproduktion.

Vindkraften kan aldrig ersätta planerbar elproduktion, istället utgör den en belastning för energisystemet. Vindkraftverk är varken miljövänliga eller fossilfria och kommer inte att ha någon positiv effekt på klimatfrågan, oavsett hur många som byggs.

Samtidigt utgör vindkraftverken ett allvarligt hot mot både boende-, kultur- och naturmiljöer. Det är naturvärden och miljöer som vi måste vara rädda då de har stor betydelse för hur väl befolkningen mår och möjligheter till utkomster i framtiden, till exempel turism och ny bebyggelse. Kortfattat - vindkraften har inte den digniteten att man kan åsidosätta både den kommunala självbestämmanderätten, demokratin och förnuftet.

Med vänlig och hoppfull hälsning,

Bo Vallgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.