Använd förskole-elen smartare!

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Den nya förskolan som sägs drivas av vätgas är mest marknadsförd som ett symbolvärde. Rent tekniskt finns det bättre sätt att hantera energiflödena än att ha vätgastillverkning och vätgasförvaring mitt i ett bostadsområde nära en förskola.

Grunden är att förskolan kommer att ha solceller på sitt tak. Bra där. När energin behövs som mest lyser solen som minst, så en mellanlagring av den alstrade elen verkar vara en bra idé. I det här fallet har det blivit via vätgastillverkning. Men idén är inte så bra som det verkar. Den är helt ologisk faktiskt.

Från början skulle Kronoparkens förskola vara helt frånkopplad från elnätet, men så blir det inte. De kommer att behöva eltillskott till ugnar i köket bland annat, så elnätet är inkopplat. Dessutom kommer viss el även att skickas ut på det allmänna elnätet. När frikopplingen är borta återstår bara symbolvärdet, ett onödigt dyrt sådant.

Det bästa i den här situationen är att skicka ut ALL alstrad el på nätet och ta tillbaka den när så behövs. Mellanlagringen sker ju då bland annat i Norrlandsmagasinen, som redan nu är buffert för effektbehovet i det allmänna elnätet.

Vill man tvunget tillverka vätgas kan man göra det i ett industriområde, eller på en plats där det redan idag sker vätgasproduktion. Elen förflyttar sig nämligen med ljusets hastighet i elnätet. Då skulle solceller på alla kommunens tak kunna användas på denna centrala mera säkra plats för vätgastillverkning.

När man gör vätgas av el uppstår en ganska stor energiförlust. Den så kallade verkningsgraden är inte förmånlig. Men visst är det bra med vätgas, särskilt för att minska fordonsflottan som går på fossila bränslen. Därför bör all vätgas användas till detta, och inte för uppvärmning av förskolan. Det finns redan fossilfri uppvärmning i området där förskolan är placerad, nämligen fjärrvärme.

Det framstår som helt onödigt med en tekniskt komplicerad process för att omvandla vätgasen till ett par andra energislag igen. Att göra el av vätgas innebär nämligen ytterligare stora energiförluster. I det här fallet skulle man ta till vara på den värme som en del av energiförlusten består av, men det är ju en helt onödig process. Värmen kan tas från fjärrvärmenätet och den el man samtidigt tillverkar kan ju lika gärna tas från elnätet. Det är ju förladdat med förskole-el som solcellerna tidigare alstrat.

I korthet:

* Ta tillvara solens energi med solceller och gör el av den. Icke förbrukad el skickas ut på elnätet. Den mängden kvittas mot el som tas från elnätet när solcellerna inte producerar något, eller när effektuttaget är högt.

* Gör vätgas för fordon på annan plats än i ett tätbebyggt område med förskola intill, exempelvis i ett industriområde.

* Sätt solceller på alla kommunalt ägda byggnader och använd som miljövänligt energialternativ.

PS. Vi talar om relativt små förbrukningssiffror. Ett normalt vindkraftverk tillverkar el som räcker till att driva ett femtiotal sådana här förskolor.

Tomas Carlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.