Huggsexa om sjönära tomter i Vänerskärgården

Debatt
PUBLICERAD:
Noraån, mellan Torsö och Dillö.
Foto: Michael Gustafsson

Kommunen har lagt ut ett förslag till detaljplan för del av Noret 1:3 på Torsö för samråd. ”Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som smälter in i landskapet och omgivande natur. Planen reglerar även områden för tekniska anläggningar vilket avser teknikbyggnader till VA, transformatorstation samt avfallshantering.”

För en tid sedan köptes hela fastigheten Noret 1:3 av aktuell exploatör. Fastigheten är cirka 50 hektar stor och omfattar hela sydväst-spetsen av Torsö fram till sundet mot Dillö. Området består av skogs- och jordbruksmark inklusive tomtmark. Ytan är delvis bebyggd med lantbruksbyggnader samt ett antal fritidshus. Större delen av Noret 1:3 ligger innanför strandskyddets 300 meters-gräns.

Landskapsbilden i de sydvästra delarna av Torsö präglas av det spricksystem som går i nordväst-sydöstlig riktning. Mjuka gnejsryggar sticker upp som parallella kullar och ramar in jordbrukslandskapet. Inom planområdet består marken till stor del av urberg (gnejs).

Genom fastigheten Noret 1:3 går väg 2978 samt bron över till Dillö. Enligt översiktsplanen är vägen klassad som kulturväg klass 1, det vill säga ”en väg av stor historisk och upplevelsemässig betydelse som utgör en värdefull struktur i kulturlandskapet och som uppvisar stor ursprunglighet i sträckning och följsamhet till topografin”.

Den föreslagna detaljplanen utgör en yta på cirka 2 hektar lokaliserat på en bergsknalle omgiven av gles skog och ligger enligt planbeskrivningen utanför strandskyddat område. Här vill man bygga 12 sommarstugor. Illustrationen visar en ”vanlig villagata” som avslutas med en vändplats. Angöring till området sker från Trafikverkets väg 2978 via en enklare serpentinlösning upp på höjden.

I samband med avverkningen av skogspartier 2021 genomfördes en enkel analys av naturvärden inom fastigheten Noret 1:3. Inventeringen redovisade inga naturvärden inom föreslaget planområde.

Exploatörens ambition är att planområdet ska påverka på landskapsbilden så lite som möjligt. Där planförslaget främst riskerar att påverka landskapsbilden är från nordost där höjden med planområdet syns långväga över den öppna åkermarken. Enligt samrådhandlingen är detta inget större problem! Mariestads Naturskyddsförening (MNF) anser dock att landskapsbilden kommer att påverkas avsevärt, se nedan:

• ”Serpentinvägen” ska överbrygga en höjdskillnad på 15 meter. Detta kommer att fordra omfattande sprängningsarbeten och omflyttning av massor, som påverkar landskapsbilden på ett mycket negativt sätt.

• Vidare har man i planförslaget placerat husen högst upp på gnejsryggen, där berget i princip går i dagen och det är glest mellan de återstående träden. I planbeskrivningen står att detta inte utgör något problem för landskapsbilden. MNF anser dock att husen redan på långt håll kommer att dominera horisonten.

• Själva iordningsställandet av marken för byggnationerna inklusive avlopp, vatten, el och särskilt vägbygget innebär omfattande sprängningar som för evigt kommer att förändra åsens karaktär.

• Gamla ortsnamn brukar ofta avslöja en hel del om ett områdes karaktär. Det är med all sannolikhet inte en tillfällighet att Torsö är uppkallad efter åskguden Tor. Traditionellt har man aldrig byggt hus högst upp på bergsknallar, vare sig på Torsö eller på andra ställen. Finns det försäkringsbolag som ens är intresserade av att försäkra hus i detta läge? På vilket sätt skulle de planerade husen smälta in i landskapet och omgivande natur? Detaljplanen står paradoxalt nog i motsättning till sitt eget syfte!

• Exploateringen av Skräddaretorp (cirka 2 kilometer norr om planområdet) med söndergrävd badstrand och söndersprängda berghällar visar att konventionellt byggande är oförenligt med naturhänsyn. Detaljplaner i känsliga naturområden måste ha mycket omfattande regler kring hur byggnationer ska utföras.

• En eventuell exploatering av planområdet måste ses i helhet av hela fastigheten Noret 1:3. Då det finns två nyckelbiotoper precis i närheten till planområdet, bör det företas grundliga naturvärdesinventeringar som omfattar hela fastigheten.

• Mariestads Naturskyddsförening yrkar på att planen avslås i sin helhet, då själva planområdet är direkt olämpligt att bebygga och då omgivande mark inom fastigheten omfattas av strandskydd och riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Styrelsen för Mariestads Naturskyddsförening

genom Catharina Andersson, Ada Arenander, Jan Bertilsson, Sara Ebbesson, Ingegerd Johansson och Mats Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.