Sveriges och Mariestads framtid vilar på våra unga, och är till för dem

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT
Den naturliga följdsatsen av detta blir förstås att skolan alltid kommer vara ett av de allra viktigaste politiska områden; varje år och varje dag. Därför känns det väldigt bekymmersamt att se hur många färre det är idag som går ut grundskolan utan ett fullständigt slutbetyg.

I Mariestad är det de kommunala skolorna som sticker ut i statistiken där andelen elever som inte klarar kunskapskraven har under två decennier ökat med 11 procentenheter.

Givetvis kan man tänka sig att pandemin bidragit med sämre förutsättningar under fjolårets resultat, men som de flesta nog redan är välbekanta med så fanns trenden långt mycket tidigare. Tittar man på Tunaholmsskolan var det 32 % under läsåret 2020/2021 som inte hade uppnått alla kunskapskraven samt 27 % under läsåret 2019/2020. På Högelidsskolan var det 30 % båda läsåren. Även om man adderar friskolan Ekhamras resultat (där 95 % uppnår målen) i beräkningen så får vi trots detta ett totalt genomsnitt där en av fyra elever i Mariestad inte förmår leva upp till kunskapsmålen.

Vi i Sverigedemokraterna anser detta vara en nationell angelägenhet som kommer kräva omfattande förändringar i Skolverkets regelverk och de andra direktiv som överlämnas från Riksdagen och regeringen. Vi tror också att en långsiktig väg att lösa ojämlikheten i landets skolor delvis bygger på ett återförstatligande av skolan, och som vi tillsammans med Liberalerna har drivit ensamma i nästan två decennier.

Under tiden vi väntar på att vinna gehör för dessa reformationer i Riksdagen, finns det väldigt mycket vi kan göra för att för bättra kommunens verksamheter.

Sverigedemokraterna vill se en kunskapsinriktad skola med fokus på lärandet som kärnuppgift. Alla andra uppgifter som inte har direkt anknytning till klassrummets sfär måste förflyttas till de andra kollegor som inte är i huvudsak anställda som lärare. Det krävs att vi anställer fler människor som har som huvuduppgift att omhandha dessa många andra uppgifter, istället för att det blir en allt för tidskrävande bisyssla för lärarna. Genom att anställa administrativa assistenter som avlastar lärarna från mycket pappersarbete, kommer vi heller inte behöva tillsätta lika många nya lärartjänster som annars hade krävts. Det blir både ekonomiskt och ett mer effektivt nyttjande av skolans humankapital.

En förutsättning för att alla elever ska få den kvalitativa undervisningen de förtjänar måste alla lärare ha erforderliga verktyg för att formulera undervisningen på ett sådant sätt att det är så lättbegripligt som möjligt för eleverna. Det får inte finnas något utrymme för missförstånd när man undervisar våra barn.

Eleverna i klassrummet måste självklart även kompromisslöst tillåts få ro och koncentration till inlärningen, som inte får försakas av bristande ambitioner hos andra elever som är högljudda eller på annat sätt orsakar störningsmoment. Elever som inte uppföljer ordningskraven i skolan eller på andra sätt har särskilda behov som gör det svårare för dem själva att fungera i en ordinarie klassrumsmiljö, samt försvårar för andra elever att bibehålla fokus i klassrummet, måste vi tillsätta mer specialresurser åt för att snabbt och resolut omvända slika benägenheter så att även dessa individers möjligheter till utbildning inte går förlorad i ett allt för tidigt stadium.

Enligt Skolverkets statistik för 2021 har vi i Mariestads grundskolor en genomsnittlig lärartäthet på 11,3 elever per totalt antal lärare som finns i skolan, och som är bättre än det nationella genomsnittet. Emellertid kan det konstateras att antal elever per klass i Mariestads grundskolor ger ett kommunalt genomsnitt på 24,3 elever per klassindelning, jämfört med ett nationellt genomsnitt på 19 elever per klass.

Sverigedemokraterna Mariestad vill verka för att:

- Alla personer som anställs för att jobba med våra unga i Mariestads grundskolor inklusive lärarassistenter och kuratorer, skolpsykologer m.m. måste genomgå språktest.

- Tillsätta renodlade administrativa assistenter vars huvudsyssla, till skillnad från vanliga lärarassistenter som deltar mer i klassrummet, helt baseras på att lyfta den administrativa bördan från lärarna. Låt lärare vara lärare!

- Anlita ordningsvakter på heltid till våra grundskolor och gymnasium.

- Ett rekommenderat tak på 20 elever per klass, och ett reellt maxtak på 25 elever per klass, med ett potentiellt delmål om två stycken klassföreståndare till de klasser som uppgår till 20 elever eller mer.

- Särskilda jourklasser ska införas för de elever som ägnar sig åt mobbning eller på annat sätt stör ordningen och tryggheten i klassrummet.

Joakim Wahlström (SD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.